» Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do użytkowników korzystających ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.worki-do-odkurzaczy.pl
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Krzysztof Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIX AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Indycza 4, 26-600 Radom, wpisany do CEIDG, NIP: 948-176-71-44, REGON 671925965,   e-mail: kontakt(at)worki-do-odkurzaczy.pl .
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

 

 

Gromadzenie danych osobowych

 

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.
 2. W celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.worki-do-odkurzaczy.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. w przypadku gdy użytkownikiem jest konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową)

                                                              i.      imię i nazwisko

                                                            ii.      adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

                                                          iii.      adres e-mail

                                                          iv.      numer telefonu

                                                            v.      faks

  1. w przypadku gdy użytkownikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą

                                                              i.      imię i nazwisko

                                                            ii.      nazwa firmy

                                                          iii.      numer NIP

                                                          iv.      adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

                                                            v.      adres e-mail

                                                          vi.      numer telefonu

                                                        vii.      faks

 1. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu zarejestrowania konta w sklepie www.worki-do-odkurzaczy.pl oraz złożenia zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze sklepem internetowym www.worki-do-odkurzaczy.pl .
 4. Sklep internetowy www.worki-do-odkurzaczy.pl  wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest użytkownik sklepu www.worki-do-odkurzaczy.pl , w szczególności w celu:
  1. przyjęcia zamówienia od użytkownika,
  2. rejestracji i logowania do konta,
  3. dostarczenia towaru pod właściwy adres,
  4. wystawienia rachunku / faktury z tytułu dokonanej sprzedaży,
  5. rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy (np. przekazanie adresu do wysyłki firmie kurierskiej).

W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

6.      Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem: Krzysztof Jaworski MIX AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Indycza 4, 26-600 Radom,   e-mail: kontakt(at)worki-do-odkurzaczy.pl .

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

 

 

 


Przejdź do strony głównej

Wybierz markę odkurzacza

Reklama

Promocje

Chmura tagów

Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).